Uvjeti plaćanja

Usluge koje pruža System Bee d.o.o. (dalje u tekstu: Sysbee) plaćaju se unaprijed (avansno odnosno prepaid) ili retrogradno (postpaid) ovisno o ugovorenom platnom modelu. Avansno plaćanje prve ponude preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje usluge u oba platna modela.

Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu budu vidljiva na žiro-računu Sysbee-a.

Ukoliko Platitelj (dalje u tekstu: Korisnik) preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako dio naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Sysbee-a, višak iznosa bit će vraćen na račun Korisnika.

Dinamika plaćanja

Promjena cijene usluga

Iznos koji Korisnik plaća za uslugu neće se povećati između datuma kupnje i datuma isteka kupljene usluge, osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor s Korisnikom te osim u slučaju kada dođe do povećanja cijene usluge dobavljača prema Sysbee-u za iznos jednak ili veći od 10% početne cijene. U tom slučaju, Sysbee je ovlašten povećati cijenu usluge prema Korisniku i prije isteka kupljene usluge za pojedino obračunsko razdoblje. Ako dođe do toga, Sysbee će pisanim putem obavijestiti Korisnika, najkasnije 8 (osam) dana prije početka primjene nove cijene. Korisnik je u takvom slučaju ovlašten raskinuti ugovorni odnos sa Sysbee, bez naknade.

Sysbee zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za usluge s vremenskim istekom.

Sysbee zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vrijeme.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s izmjenom cijene ili tehničkim karakteristikama Usluga, Korisnik ima pravo raskinuti ugovor prema odredbama u članku 12. Uvjeta korištenja.

Računi

Sysbee izdaje fakture (račune) u elektroničkom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja usluga i Uvjeta plaćanja, Korisnik je suglasan s ispostavljenim računom u tom obliku, kao elektronička isprava, sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi. 

U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, računom u elektroničkom obliku ispostavljenom kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

Način plaćanja

Sysbee prihvaća sljedeće načine plaćanja:

  • Uplata na žiro račun,
  • Internet plaćanje kreditnom karticom Visa, MasterCard®, Maestro® putem Korisničkih stranica,
  • Devizne uplate iz inozemstva (wire transfer). 

VAŽNO: Kod deviznih uplata, korisnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati prilikom plaćanja (naknade za internet plaćanje, bankarske naknade, i sl.). 

Plaćanje kreditnim karticama

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo Monri Payment Gateway.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta, osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija, a onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN) koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. 

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja bit će izvršena u euro valuti. Iznos koji će se teretiti s vašeg računa na kreditnoj kartici dobiva se konverzijom cijene iz Američkog Dolara u Euro prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate s vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu u ponudi. 

Pretplata (kontinuirana naplata)

Unosom podataka kreditne kartice i biranjem opcije spremanja kreditne kartice, podaci o kreditnoj kartici bit će spremljeni kako bi se ubuduće pojednostavio proces plaćanja. 

Prilikom prvog unosa kreditne kartice, koristit će se 3DS kako bi se autorizirala uplata. Nakon prve uplate i autorizacije 3DS-om, podaci o kartici bit će spremljeni kod Monri Payment Gatewaya, a daljnja plaćanja će se vršiti tokenizacijom (što znači da se podaci o kreditnoj kartici ne spremaju kod Sysbee-a).

Po isteku usluge Sysbee će automatikom izvršiti naplatu na spremljenu kreditnu karticu kako bi se usluga pravovremeno obnovila, te će o istom obavijestiti Korisnika e-mailom minimalno pet dana prije datuma automatske naplate.

Ukoliko korisnik ne želi više koristiti opciju pretplate za plaćanje usluga Sysbee-a, istu može otkazati uklanjanjem kreditne kartice iz Korisničkih stranica.

Pravni dokumenti:

For the English version of these Terms, please click here.