Uvjeti plaćanja

Dinamika plaćanja

Usluge koje pruža System Bee d.o.o. (dalje u tekstu: Sysbee) plaćaju se, ovisno o ugovorenom platnom modelu, unaprijed (avansno odnosno prepaid) ili retrogradno (postpaid). Avansno plaćanje prve ponude preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje usluge u oba platna modela.

Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Sysbeea.

Ukoliko platitelj (dalje u tekstu: Korisnik) preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako dio naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Sysbeea, višak iznosa bit će vraćen na račun Korisnika.

Promjena cijene usluga

Iznos koji Korisnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom te osim u slučaju kada dođe do povećanja cijene usluge dobavljača prema Sysbeeu, za iznos jednak ili veći od 10% od početne cijene. U tom slučaju, Sysbee je ovlašten povećati cijenu usluge prema Korisniku, i prije isteka kupljene usluge za pojedino obračunsko razdoblje. U tom slučaju, Sysbee će pisanim putem obavijestiti Korisnika, najkasnije 8 (osam) dana prije početka primjene nove cijene. Korisnik je u takvom slučaju ovlašten raskinuti ugovorni odnos sa Sysbeem, bez naknade.

Sysbee zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za usluge sa vremenskim istekom.

Sysbee zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vrijeme.

Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmjenom cijene ili tehničkih karakteristika Usluga, Korisnik ima pravo raskinuti ugovor prema odredbama u članku 12. Uvjeta korištenja.

Računi

Fakture (račune) Sysbee izdaje u elektroničkom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja usluga te Uvjeta plaćanja, Korisnik je suglasan sa ispostavljanjem računa u tom obliku kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi. 

U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, računom u elektroničkom obliku ispostavljenom kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

Načini plaćanja

Sysbee prihvaća sljedeće načine plaćanja:

  • Uplata na žiro račun,
  • Internetsko plaćanje kreditnom karticom Visa, MasterCard®, Maestro® putem Korisničkih stranica,
  • Devizne uplate iz inozemstva ( wire transfer ) 

VAŽNO: Kod deviznih uplata korisnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati prilikom plaćanja (naknade za internetsko plaćanje, bankarske naknade, i sl.). 

Plaćanje kreditnim karticama

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo Monri Payment Gateway

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se teretiti s vašeg računa na kreditnoj kartici dobiva se konverzijom cijene iz američkog dolara / eura u hrvatsku kunu prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate sa vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu u ponudi / na našoj web stranici. 

Pretplata (kontinuirana naplata)

Unosom podataka kreditne kartice te biranjem opcije spremanja kreditne kartice, podaci o kreditnoj kartici bit će spremljeni u svrhu pojednostavljenog procesa plaćanja ubuduće. 

Prilikom prvog unosa kreditne kartice, koristit će se 3DS kako bi se autorizirala uplata. Nakon prve uplate i autorizacije 3DSom, podaci o kartici bit će spremljeni kod Monri Payment Gatewaya, te će se tokenizacijom vršiti daljnja naplata (što znači da se podaci o kreditnoj kartici ne spremaju kod Sysbeea).

Po isteku usluge Sysbee će automatikom izvršiti naplatu na spremljenu kreditnu karticu kako bi se usluga pravovremeno obnovila, te će o istom obavijestiti Korisnika e-mailom minimalno pet dana prije datuma automatske naplate.

Ukoliko korisnik ne želi više koristiti opciju pretplate za plaćanje usluga Sysbeea, isto može otkazati uklanjanjem kreditne kartice iz Korisničkih stranica.

For the English version of these Terms, please click here.