Uvjeti korištenja

Uvodne odredbe

Ovi Uvjeti korištenja usluga društva System Bee d.o.o. Pula (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređu odnose između trgovačkog društva System Bee d.o.o., sa sjedištem u Puli, Marianijeva 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130082887, OIB: 44118711367, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža System Bee d.o.o. Pula, a koje usluge su objavljene na web stranici www.sysbee.net i poznate/prezentirane kroz brand “Sysbee”, i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Na sve međusobne odnose između društva System Bee d.o.o. Pula kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredaba ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, imati će se smatrati da pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:


1. Pojmovi

(a) Uvjeti – uvjeti korištenja Sysbee Usluga.

(b) Ugovor – ugovor sklopljen između Korisnika i Pružatelja usluga o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.

(c) Pružatelj – odnosi se na “Sysbee” brand kao dio System Bee d.o.o., Marianijeva 11, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 44118711367.

(d) Sysbee – odnosi se na Pružatelja usluga

(e) Stranica – odnosi se na Pružateljevu web stranicu na adresi www.sysbee.net

(f) Usluga – obuhvaća sve usluge navedene na Stranici Pružatelja, koje Pružatelj pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;

(g) Korisnik – vlasnik usluge, svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača. 

(h) Sadržaj – bilo koji materijal, podaci te informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge

(i) Pravila – podrazumijeva pravila prihvatljivosti korištenja koja su vidljiva u članku 5. ovih Uvjeta

(j) Vlasnik – vlasnikom Usluge smatra se osoba sa kojom je Pružatelj Usluge inicijalno dogovorio narudžbu i aktivaciju Usluge. Ukoliko naručitelj usluge nije ujedno ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje Pružatelj pruža Korisniku osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, imati će se smatrati da je Vlasnik Usluge osoba s kojom je inicijalno dogovorena narudžba i aktivacija Usluge, te je kao Vlasnik Usluge dodana u sustav za naplatu Pružatelja, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika Usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena na rad sa računima;  

(k) Billing kontakt – e-mail adresa koju je Vlasnik usluge postavio u Korisničkim stranicama kao osobu zaduženu za upravljanje ponudama, računima i plaćanjem.

(l) E-mail adresa vlasnika –  e-mail adresa sa koje je prvotno napravljena narudžba za Usluge,

(m) Narudžba – pisani zahtjev za zakup Usluge od strane Korisnika od strane korisničke podrške,

(n) Aktivacija usluge – aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije Usluge zakupljene od strane Korisnika,

(o) Ponuda za produženje usluge – pisana narudžba za produženje zakupa Usluge poslana Korisniku,

(p) Ispitanik – fizička osoba, u sukladnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka (EU679/2016),

(r) Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja

(s) Izvršitelj obrade –  odnosi se na “Sysbee” brand kao dio System Bee d.o.o., Marianijeva 11, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 44118711367.

2. Zasnivanje ugovornog odnosa

Sysbee pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između Pružatelja i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pružateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da isti u cijelosti prihvaća kao obvezujuće.

Kupnjom i / ili korištenjem Sysbee Usluga, Korisnik je suglasan sa Uvjetima korištenja. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može točno utvrditi, smatrati će se da je, prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, potpisivanjem Ugovora i plaćanjem sukladno točki 10. ovih Uvjeta korištenja, Usluga aktivirana. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, kada je to primjenjivo odnosno kada je Korisnik fizička osoba koja djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ugovor se sklapa između Pružatelja Usluga te Vlasnika Usluge. Na zahtjev Pružatelja usluge, Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge svoje važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.  

Sysbee zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, time da će isti biti učinjeni dostupnim javnosti, javnom objavom na web stranicama Pružatelja usluge. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta te Sysbee Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.

3. Postavljanje usluga, početak i trajanje korištenja usluga

Korisnik može izvršiti narudžbu podnošenjem pismenog zahtjeva putem kontakt forme na stranici Pružatelja.

Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će ispostaviti ponudu Korisniku za naručene Usluge, koje će biti aktivirane po primitku uplate. Usluge Pružatelja se plaćaju, ovisno o ugovorenom platnom modelu, unaprijed (avansno) ili retrogradno. Avansno plaćanje prve ponude preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge u oba platna modela. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro- račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Usluge vrijedi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga ističe početkom 30.01., odnosno u ponoć između 29. i 30. siječnja).

Određene Usluge Pružatelja imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produžuje, a koji su definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta.

Korisnik može u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Usluge ustanoviti točan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama ili podnošenjem pismenog zahtjeva Pružatelju.

Usluga završava datumom isteka, te nakon tog datuma Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.

Obavijest i ponuda za produženje usluge biti će poslane e-mailom na E-mail adresu vlasnika (ili e-mail adresu Billing kontakta) minimalno 7 dana prije isteka u slučaju avansnog plaćanja usluga. Korisnici koji retrogradno plaćaju usluge, obavijest i račun o učinjenim troškovima tijekom prethodnog mjeseca primit će na e-mail adresu unutar prvih 7 dana narednog mjeseca. Korisnik može zatražiti i drugačije načine i rokove obavještavanja o isteku usluge. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.

Ukoliko Korisnik ne želi produžiti uslugu, Korisnik je dužan isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila sa E-mail adrese vlasnika, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Ukoliko Korisnik izričito ne izjavi da ne želi više koristiti Uslugu, Usluga se automatski produljuje i Korisnik je dužan platiti naknadu za korištenje Usluge. U slučaju da Korisnik nije platio naknadu za korištenje Usluge, Usluga će biti suspendirana.

Pružatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti,

b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga,

c) Ako postoji osnovana sumnja da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima,

d) Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje;

e) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim Uvjetima ili na osnovu vlastite procjene.

4. Korisnikov sadržaj

Pružatelj neće sustavno pratiti Sadržaj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge. Korisnik je sam dužan paziti da je njegov Sadržaj u skladu sa pravilima prihvatljivosti korištenja te važećim Zakonima.

Pružatelj može odmah i bez prethodne obavijesti, poduzeti korektivne mjere na Sadržaju, uključujući uklanjanje svih ili dijela korisnikovog Sadržaja, isključenje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Ugovora u slučaju kršenja Pravila, u slučaju kršenja Zakona ili na temelju sudske odluke.

U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila ili Zakon, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva uplaćena za korištenje Usluga.

Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Sysbee neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila, uključujući i ukidanje usluga.

Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnikov sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Ugovora.

Pružatelj Usluga  se obvezuje da će Korisnikov sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.

5. Pravila prihvatljivosti korištenja

Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te korištenje Sysbee Usluga.

U nastavku prikazuje djelomičan popis aktivnosti koje su zabranjene za vrijeme korištenja Usluge, te potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisničkog računa ili Usluge bez prethodne obavijest.Bez određenog redoslijeda, Usluge se ne mogu koristiti za osobito, ali ne i isključivo, hostanje, izlaganje, prikaz, širenje, upload, download, prenošenje, transfer, distribuiranje, reproduciranje, prodavanje, linkanje (povezivanje), te davanje pristupa prema:

(a) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži materijal koji je namijenjen za promicanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, prijeteći, opsceni, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, promiče mržnju ili koji krši bilo koji dio ovog Ugovora. Definicija takvog sadršaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja;

(b) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži privatne ili povjerljive podatke, uključujući, ali ne i limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili trećoj strani.

(c) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja je po Pružateljevom mišljenju pornografskih sadržaj, seksualno eksplicitan, opscen ili nasilan. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja;

(d) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja potiče terorizam, nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine;

(e) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti za hackiranje ili provaljivanje u udaljene sustave, te koja se može koristitii kao otvoreni HTTP proxy;

(f) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici  koja se može koristiti ili se koristi za “phishing” napad (krađa podataka);

(g) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koj sadrži piratski softver, malware, , softver za phreaking, hacking, razbijanje passworda, DDOS controlere, penetration testing software, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.

(h) Neželjenoj ili bulk elektronskoj pošti (spam), uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje Poslužiteljevog SMTP servisa ili mail skripte za slanje spam-a putem Poslužiteljeve infrastrukture. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

(i) Hostanje game servera također nije dozvoljeno zbog potencijalnih problema sa DDoS napadima te licenciranjem istih.

5.1. Uklanjanje sadržaja

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih internet usluga.

Sysbee ne procjenjuje niti utvrđuje, niti je isti dužan procjenjivati niti utvrđivati zakonitost, kvalitetu, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik učini dostupnima putem internetskih usluga. Sysbee se potpuno ograđuje od Sadržaja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava), bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.

Sysbee također zadržava pravo na uklanjanje Sadržaja koji se kosi sa Pravilima prihvatljivosti korištenja iz članka 5. ovih Uvjeta Korištenja. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja.

U slučaju da treća strana ustanovi da je došlo do kršenja Zakona o autorskom pravu ili srodnih prava (NN167/03, NN79/07), Pružatelj će treću stranu uputiti na Korisnika. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik izjavljuje da je svjestan obveza i ograničenja usmjerenih na zaštitu autorskih i drugih srodnih prava.

6. Prava i obveze Korisnika i Pružatelja

6.1. Obveza održavanja točnosti kontakt podataka

Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.

Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.

Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem svojih korisničkih stranica, ili može kontaktirati Pružateljevu tehničku podršku putem e-maila. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste, može dovesti do prekida Usluge i ovog Ugovora bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

6.2. Obveza pravodobnog plaćanja

Pružatelj će Korisniku prije isteka Usluge slati obavijesti o isteku Usluge te ponude za produženje Usluge elektronskom poštom. Obavijesti o isteku Usluge šalju se u dva navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produženje Usluga s vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge s vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbe. Korisnik može zatražiti promjenu obračunskog razdoblja za Usluge s vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pružatelju.

U slučaju avansnog plaćanja usluga, Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana. Klijenti koji retrogradno plaćaju usluge, dužni su podmiriti račun za isporučene usluge prema unaprijed ugovorom definiranim rokovima plaćanja. 

U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

6.3. Obveza održavanja tajnosti podataka

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.

Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

6.4. Sigurnosne kopije i gubitak podataka

Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Pružateljev backup servis radi sigurnosne kopije podataka Korisnika, no Pružatelj nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar korisnikovog Sadržaja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pružatelju.

U slučaju da je Korisnikov račun otkazan, ili nije produžen, Korisnikov sadržaj u obliku backup arhive će biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog računa. Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružatelj također ne može pružiti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

6.5. Pristup korisničkoj podršci

Korisnik prima na znanje da je za ispravno korištenje Usluga potrebna određena razina znanja vezana uz elektroničke uređaje, računala, softver, korištenje interneta, mrežne protokole i sl., te da Pružatelj ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju vezano za isto. Korisnik će probleme sa korištenjem Usluge koji nisu povezani sa poteškoćama u uobičajenom radu poslužitelja, mrežnih servisa ili drugih dijelova infrastrukture Pružatelja, pokušati otkloniti samostalno ili uz pomoć treće strane.

Pružatelj će Korisniku pružati korisničku podršku putem sredstava elektroničke komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružatelja.

Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, Pružatelj će Korisnika upozoriti na isto, te u slučaju da Korisnik nastavi s takvim ponašanjem, Pružatelj može jednostrano i bez povrata uplaćenih sredstava raskinuti Ugovor.

6.6. Vlasništvo nad Uslugom

Vlasnikom Usluge smatra se osoba sa kojom je Pružatelj Usluge inicijalno dogovorio narudžbu i aktivaciju Usluge. Zahtjevi za novom lozinkom i pristupom control panelu, promjenama na hosting paketu, promjenama na ponudi i bilo kakve druge promjene na Usluzi mogu biti odobreni isključivo na upit sa e-mail adrese vlasnika.

Ukoliko vlasnik želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama (tehnički ili webmaster kontakt), isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila sa e-mail adrese vlasnika, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Alternativno, vlasnik usluge može se ulogirati u Korisničke stranice, te definirati tehnički kontakt u Korisničkom profilu.

Ukoliko vlasnik želi prebaciti vlasništvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila sa e-mail adrese vlasnika ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i slično dužan je riješiti sam Vlasnik Usluge.

Osoba ili tvrtka na koju su glase ponude i računi za Usluge nije vlasnik Usluga, osim u slučaju kada se radi o istoj osobi/tvrtki koja je navedena kao vlasnik Usluga.

6.7. Održavanje infrastrukture

Kako bi Pružatelj mogao osigurati najbolju moguću razinu usluge Korisnicima, Pružatelj usluge će održavati redovne radove na infrastrukturi. Kada god je to moguće, svi radovi na infrastrukturi (održavanje hardverskih i softverskih komponenti) odvijat će se u unaprijed najavljenom vremenu.

6.7.1. Planirano održavanje

Planirani radovi na infrastrukturi odvijat će se u unaprijed najavljenom terminu, u periodu unaprijed dogovorenom s korisnikom, pazeći da radovi nemaju negativan utjecaj na rad Usluge, a u skladu s tehničkim mogućnostima.

U slučaju planiranih radova na infrastrukturi za koje se očekuje nedostupnost usluge u dužem periodu, Pružatelj će pravovremeno obavijestiti Korisnika.

6.7.2. Neplanirano održavanje

Neplanirano održavanje označava radove na infrastrukturi koji su nastali kao rezultat analize rada sustava, problema u radu sustava, i sl.,  a moraju se odraditi u najkraćem mogućem roku kako bi se osigurala stabilnost infrastrukture.

U slučaju neplaniranih radova na infrastrukturi, Pružatelj usluge će radove nastojati odraditi periodu niske posjećenosti Usluge. Neplanirane radove će Pružatelj usluge prethodno najaviti ukoliko to bude moguće.

7. Dijeljeni (“shared”) hosting

Pružatelj prodaje, između ostalih, hosting tehnologiju dijeljenog hostinga (eng.: “shared hosting”). Zbog prirode dijeljenog hostinga, kao pojedinačni korisnik zajedničke dijeljene okoline, te mogućnosti nepovoljnog utjecaja na druge korisnike, Pružatelj zadržava pravo, u bilo koje vrijeme, nadgledati podatke Korisnika te poduzeti mjere kako bi spriječio štetu za poslužitelje, mrežu, ili druge korisnike. Mjere mogu obuhvatiti suspendiranje i izmjenu web stranica, blokiranje pristupa, preusmjeravanje domena ili IP adresa, i druge akcije. Navedeno se odnosi isključivo na korisnike shared hosting Usluge, te se ne odnosi na korisnike ostalih vrsta Usluga koje Pružatelj nudi.

Korisnici koji imaju zakupljenu Uslugu dijeljenog web hostinga ne mogu preprodavati web hosting trećim stranama kao preprodavači.

7.1. Resursi shared hosting paketa

Korisnik je upoznat da se na istom shared hosting serveru nalazi više shared hosting paketa, i da svi dijele zajedničke resurse tog servera. Pružatelj rezervira pravo da nametne limite na korištenje resursa u svrhu boljeg ukupnog korisničkog dojma. Korisnik se slaže s ovim limitima i dužan je pridržavati se istih. Jedan hosting paket može sadržavati više domena i pripadajućih web stranica. Ukoliko je na paket postavljeno više domena, u tom slučaju sve domene dijele ukupno ograničenje hosting paketa.

U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga prekorači limite, Korisnik će o istom biti obaviješten, ili od strane podrške ili direktno od strane sustava. Korisnik je u tom slučaju obavezan reagirati na obavijest i vratiti se u limite zakupljenog hosting paketa. Ukoliko se Korisnik ogluši na obavijest, te u roku od dva tjedna od primitka obavijesti ne vrati svoju potrošnju u gabarite zakupljenog paketa, Pružatelj zadržava pravo da Uslugu privremeno onemogući. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog prekoračenja limita zakupljene Usluge.

8. Registracija domena

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvaća pravila registra za određenu vršnu domenu te se obavezuje biti u potpunosti u skladu s njima.

Korisnik razumije da davanje naloga za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će Pružatelj biti u mogućnosti izvršiti postupak. Korisnik je suglasan da kada narudžba može biti samo djelomično ispunjena, Ugovor je sklopljen samo za uspješno izvršene Usluge (npr. od 5 registracija domena naručenih, samo 3 su uspješno registrirane smatra se da je ugovor sklopljen za tri uspješno registrirane domene).

Ukoliko su naručene domene koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzete od treće strane, Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili registraciju druge slobodne domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je uplaćena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u periodu između narudžbe i uplate, te u slučaju grešaka sa API konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naručena domena slobodna.

Naziv domene se ne može mijenjati nakon plaćanja i registracije

8.1. Premium domene

Premium domene su domene koje registar domena rezervira unaprijed kao domene veće (nabavne) vrijednosti. Te se domene pojavljuju kao slobodne domene ali njihovu točnu godišnju naknadu nije moguće znati unaprijed prilikom provjere u procesu narudžbe. Ukoliko Korisnik naruči i uplati Pružatelju “premium” domenu koja je slobodna u registru, ali nema standardnu dobavnu cijenu kao ostale domene u tom TLD-u, nego se radi o domeni veće nabavne vrijednosti od standardne cijene (tzv. “premium” cijena), Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili rregistraciju druge domene standardne cijene umjesto premium domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati

Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za situaciju u kojoj se prilikom registracije domene ispostavi da je uplaćena domena zapravo “premium” domena.

Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra.

Pružatelj zadržava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmjeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene između registrara. Pružatelj je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prijenosa domene završi. Ukoliko Pružatelj propusti pravodobno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavijestiti Pružatelja te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.

U periodu između registracije domene i objavljivanja sadržaja na domeni, Pružatelj usluga može na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane Pružatelja usluga ne smije biti na štetu interesa Korisnika.

Pružatelj usluga mora ukloniti objavljeni sadržaj na domeni odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. Pružatelj usluga ima također pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od Pružatelja usluga.

8.2. Žig

Ukoliko naručena domena sadrži žig na koju treća osoba polaže pravo, Pružatelj zadržava pravo da od naručitelja domene traži potvrdu da ima pravo korištenja žiga odnosno dokaz registracije žiga te zaštite žiga, prije registracije uplaćene domene. Ukoliko Korisnik tj. uplatitelj nema pravo korištenja žiga odnosno ako navedeno pravo, registraciju žiga odnosno zaštitu žiga, ne može dokazati, Pružatelj će odbiti registraciju domene i Korisniku ponuditi mu na odabir ili registraciju druge domene bez sadržanog žiga ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Ako Pružatelj registrira u ime i za račun Korisnika domenu koja sadrži žig treće osobe na koji Korisnik nema pravo korištenja, Korisnik sam snosi odgovornost za štetu prema trećoj strani, a Pružatelj zadržava pravo potraživanja naknade od Korisnika u slučaju suodgovornosti.

8.3. ICANN, akreditirani registrari i registri domena

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN i registri domena, i koje su sukladne sa Općom uredbom o zaštiti podataka..

ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar (ili provider registrara) će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge. 

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik također prihvaća prava i obveze koja propisuju ICANN akreditirani registrari te registri domena koje Pružatelj koristi kao svoje poslovne partnere, koji zahtjevaju dostavu podataka Korisnika, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge.

Korisnik može pročitati uvjete korištenja registara i registrara ovdje:

  • Tucows: https://opensrs.com/wp-content/uploads/Tucows_ExhibitA.html
  • Joker: https://joker.com/index.joker?mode=page&page=terms_cond
  • eNom: http://www.enom.com/terms/default.aspx?
  • CARNet: http://www.carnet.hr/dokumenti?dm_document_id=623&dm_dnl=1
  • EURID: https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/

Proces potvrde i promjene kontakt informacija zahtijeva od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga.

Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar može suspendirati domenu unutar 15 dana.

Pružatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pružatelj također nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte Korisniku.

8.4. Period zakupa domena

Domene se registriraju na određeni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili više godina, i imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domena može biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vršne domene propisuje.

Korisnik je dužan uplatiti Pružateljevu ponudu za produženje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, Pružatelj nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi, te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika.

Obavijest i upute za produženje usluge biti će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu minimalno 7 dana prije isteka domene. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.

Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domene, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene

9. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene Usluga definirane su ponudom koju Pružatelj šalje korisniku, te Ugovorom u slučaju potpisivanja ugovora s Korisnikom, a koje postaju obvezujuće za Korisnika trenutkom prihvata ponude ili sklapanja ugovora sa Pružateljem”

Ostale uvjete plaćanja možete vidjeti na Uvjeti plaćanja.

10. Reklamacije

Korisnik je dužan pravodobno prijaviti, a Pružatelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika.

U slučaju zlouporabe kršenja Pravila korištenja, Pružatelj zadržava pravo trenutnog uskraćivanja usluge te jednostranog raskida ugovora, bez daljnjih objašnjenja i bez povrata uplaćenih sredstava.

Pružatelj ima pravo odbiti reklamaciju ukoliko se ne radi o propustu od strane Pružatelja. Primjerice, ukoliko Korisnik je zabunom naručio uslugu, a Pružatelj je uredno ispostavio uslugu Korisniku, Pružatelj nije dužan napraviti povrat uplaćenih sredstava.

10.1. Domene

Korisnik može zatražiti povrat sredstava za .hr i com.hr domene unutar 10 dana od registracije, transfera ili produženja domene. Za com domene (.com, .net, .org, .biz, .info), Korisnik može zatražiti povrat uplaćenih sredstava unutar 4 dana, isključivo za registracije novih domena.

Korisnik mora na vrijeme kontaktirati Pružatelja kako bi Pružatelj mogao procesirati povrat sredstava pravovremeno i prije isteka rokova navedenih iznad.

Za ostale domene u ponudi Pružatelj ne radi povrat uplaćenih sredstava.

11. Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Ugovora

U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će prije isteka Usluge obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila ili ticketa sa vlasničke e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja. 

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge ukoliko Korisnik ne obnovi uslugu. Navedeno se neće smatrati otkazivanjem Usluge. Usluga se smatra otkazanom isključivo ukoliko Korisnik pismeno potvrdi otkazivanje Usluge, u suprotnom se samo radi o “suspenziji” Usluge. Usluga mora biti u potpunosti podmirena prije no što može biti otkazana.

U slučaju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pružatelj nije dužan vratiti već uplaćena sredstva.

12. Odricanje od odgovornosti

Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, Pružateljeva odgovornost za štetu nastalu njegovom običnom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovonost Pružatelja na naknadu obične štete i izmakle koristi, te pravičnu naknadu neimovinske štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja

13. Politika privatnosti

Pružatelj može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to zakonska regulativa propisuje. 

Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pružatelj na svojim web stranicama.

13.1. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti.

14. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH, Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

  • na adresu Pružatelja System Bee d.o.o., Marianijeva 11, HR-52100 Pula
  • na e-mail adresu info@sysbee.net
  • u poslovnim prostorijama Pružatelja, u kojem slučaju će Pružatelj bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

15. Sporovi

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Pazinu odnosno Općinski sud u Pazinu, ovisno o prirodi spora.

16. Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovi opći Uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pružatelja.

Sysbee zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.

U slučaju izmjena i dopuna Uvjeta isključivo u korist Korisnika, primijenit će se na postojeće Korisnike danom objave tih izmjena. U slučaju izmjena Općih uvjeta koje su za Korisnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene Uvjete, Korisnik može otkazati ugovor, bez naknade. U protivnom smatrat će se da je Korisnik suglasan s izmjenama.


For the English version of these Terms, please click here.