Uvjeti korištenja

Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja usluga društva System Bee d.o.o. (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između System Bee d.o.o., sa sjedištem u Puli, Marianijeva 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registar s matičnim brojem subjekta (MBS) 130082887, OIB: 44118711367, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža System Bee d.o.o. Pula, čije su usluge objavljene na web stranici Sysbee  i poznate/prezentirane kroz brand “Sysbee”, i Korisnika usluge definiranog u daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Na sve međusobne odnose između društva System Bee d.o.o., kao Pružatelja, i Korisnika koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) i drugih relevantnih propisa Republike Hrvatske. 

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredba ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, smatra se da pojedini izrazi korišteni u ovim Uvjetima korištenja, imaju sljedeće značenje:

1. Pojmovi

(a) Uvjeti – uvjeti korištenja Sysbee Usluga.

(b) Ugovor – ugovor sklopljen između Korisnika i Pružatelja usluga o pružanju Usluga čiji su sastavni dio, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.

(c) Pružatelj – odnosi se na “Sysbee” brand kao dio System Bee d.o.o., Marianijeva 11, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 44118711367.

(d) Sysbee – odnosi se na Pružatelja usluga.

(e) Stranica – odnosi se na web stranicu Pružatelja usluga na adresi www.sysbee.net.

(f) Usluga – obuhvaća sve usluge navedene na Stranici Pružatelja, koje Pružatelj pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti.

(g) Korisnik – vlasnik usluge, svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, uključujući i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača. 

(h) Sadržaj – bilo koji materijal, podaci i informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge.

(i) Pravila – podrazumijeva pravila prihvatljivosti korištenja koja su vidljiva u članku 5. ovih Uvjeta.

(j) Vlasnik – vlasnikom Usluge smatra se osoba s kojom je Pružatelj Usluge inicijalno dogovorio narudžbu i aktivaciju Usluge. Ako naručitelj usluge nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje Pružatelj pruža Korisniku, osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, smatrat će se da je Vlasnik Usluge osoba s kojom je inicijalno dogovorena narudžba i aktivacija Usluge, te je kao Vlasnik Usluge dodan u sustav za naplatu Pružatelja. Osoba koja vrši plaćanje, koja je različita od osobe Vlasnika Usluge, neće se smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena za rad s računima i narudžbama. 

(k) Billing kontakt – e-mail adresa osobe koju je Vlasnik usluge postavio u Korisničkim stranicama kao osobu zaduženu za upravljanje ponudama, računima i plaćanjem.

(l) E-mail adresa vlasnika –  e-mail adresa s koje je prvotno napravljena narudžba za Usluge.

(m) Narudžba – pisani zahtjev za zakup Usluge na zahtjev Korisnika, a kreiran od strane korisničke podrške.

(n) Aktivacija usluge – aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije Usluge zakupljene od strane Korisnika.

(o) Ponuda za produženje usluge – narudžba za produženje zakupa Usluge poslana Korisniku.

(p) Ispitanik – fizička osoba, u sukladnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU679/2016).

(r) Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, u nekim slučajevima se odnosi i na robnu marku “Sysbee” u sklopu System Bee doo, Marianijeva 11, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 44118711367.

(s) Izvršitelj obrade –  odnosi se na “Sysbee” brand kao dio System Bee d.o.o., Marianijeva 11, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 44118711367.

2. Zasnivanje ugovornog odnosa

Sysbee pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između Pružatelja i Korisnika Usluge, čiji su sastavni dio ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pružateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da iste u cijelosti prihvaća kao obvezujuće.

Kupnjom i/ili korištenjem Sysbee Usluga, Korisnik je suglasan s Uvjetima korištenja. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može točno utvrditi, smatrat će se da je, prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, potpisivanjem Ugovora i plaćanjem sukladno točki 10. ovih Uvjeta korištenja, Usluga aktivirana. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), kada je to primjenjivo odnosno kada je Korisnik fizička osoba koja djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ugovor se sklapa između Pružatelja usluga i Vlasnika usluge. Na zahtjev Pružatelja usluga, Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge svoje važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.  

Sysbee zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, time da će isti biti dostupni javnosti na web stranicama Pružatelja usluge. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koja se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta i Sysbee stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama i promjene u Uslugama.

3. Postavljanje usluga, početak i trajanje usluga

Korisnik može izvršiti narudžbu podnošenjem pismenog zahtjeva putem kontakt forme na stranici Pružatelja.

Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će Korisniku ispostaviti ponudu za naručene Usluge, koje će biti aktivirane po vidljivoj uplati na žiro-računu Pružatelja. Ovisno o ugovorenom platnom modelu, Usluge Pružatelja se plaćaju unaprijed (avansno) ili retrogradno. Plaćanje unaprijed prve ponude preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge u oba platna modela. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu budu vidljiva na žiro-računu Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva ne sjednu na žiro-račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata i ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Usluge vrijedi od aktivacije Usluge do datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga ističe početkom 30.01., odnosno u ponoć između 29. i 30.01.).

Određene Usluge Pružatelja imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produžuje te su isti definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta.

Korisnik može u bilo kojem trenutku, za vrijeme trajanja Usluge, ustanoviti točan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama ili podnošenjem pismenog zahtjeva Pružatelju.

Datumom isteka usluge, Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.

Obavijest i ponuda za produženje usluge bit će poslane e-mailom na adresu vlasnika (ili e-mail adresu Billing kontakta) minimalno 7 dana prije isteka u slučaju avansnog plaćanja usluga. Korisnici koji retrogradno plaćaju usluge, obavijest i račun o troškovima tijekom prethodnog mjeseca primit će na e-mail adresu unutar prvih 7 dana narednog mjeseca. Korisnik može zatražiti i drugačije načine i rokove obavještavanja o isteku usluge. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.

Ukoliko Korisnik ne želi produžiti uslugu, dužan je isto potvrditi pismeno u obliku e-maila s e-mail adrese Vlasnika ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Ukoliko Korisnik izričito ne izjavi da ne želi više koristiti Uslugu, Usluga se automatski produljuje i Korisnik je dužan platiti naknadu za korištenje Usluge. U slučaju da Korisnik nije platio naknadu za korištenje Usluge, Usluga će biti suspendirana.

Pružatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:

a) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti,

b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga,

c) Ako postoji osnovana sumnja da će korištenjem usluga narušiti stabilnost usluga ostalim postojećim korisnicima,

d) Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje,

e) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim Uvjetima ili na osnovu vlastite procjene.

4. Korisnički sadržaj

Pružatelj neće sustavno pratiti Sadržaj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge. Korisnik je sam dužan paziti da je njegov sadržaj u skladu s pravilima prihvatljivosti korištenja te važećim Zakonima.

Pružatelj može odmah i bez prethodne obavijesti, poduzeti korektivne mjere na Sadržaju, uključujući uklanjanje svih ili dijela korisničkog sadržaja, isključenje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Ugovora u slučaju kršenja Pravila, u slučaju kršenja Zakona ili na temelju sudske odluke.

U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila ili Zakona, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu niti vratiti uplaćena sredstva za korištenje Usluga.

Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Sysbee neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila, uključujući i ukidanje usluga.

Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnički sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Ugovora i ostalih potreba nužnih za izvršenje Ugovora.

Pružatelj Usluga se obvezuje da će Korisnički sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće proslijediti trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.

5. Pravila prihvatljivosti korištenja

Korisnik je suglasan da će koristiti Usluge isključivo za zakonite svrhe. Na ovaj Ugovor i korištenje Sysbee usluga primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske.

U nastavku se prikazuje djelomičan popis aktivnosti koje su zabranjene za vrijeme korištenja Usluge, te potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisničkog računa ili Usluge bez prethodne obavijest. Bez određenog redoslijeda, Usluge se ne mogu koristiti za osobito, ali ne i isključivo, hostanje, izlaganje, prikaz, širenje, upload, download, prenošenje, transfer, distribuiranje, reproduciranje, prodavanje, linkanje (povezivanje), te davanje pristupa prema:

(a) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži materijal koji je namijenjen za promicanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, prijeteći, sramotan, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, promiče mržnju ili koji krši bilo koji dio ovog Ugovora. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja;

(b) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži privatne ili povjerljive podatke, uključujući, ali nije limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili trećoj strani.

(c) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja je po mišljenju Pružatelja pornografski sadržaj, seksualno eksplicitan, sramotan ili nasilan. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja;

(d) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja potiče terorizam, nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine;

(e) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti za hackiranje ili provaljivanje u udaljene sustave, te koja se može koristiti kao otvoreni HTTP proxy;

(f) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici  koja se može koristiti ili se koristi za “phishing” napad (krađa podataka);

(g) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži piratski softver, malware, softver za phreaking, hacking, ‘razbijanje’ passworda, DDOS controlere, penetration testing software, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste;

(h) Neželjenoj elektronskoj pošti (spam), uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje SMTP servisa Poslužitelja ili mail skripte za slanje spam pošte putem infrastrukture Poslužitelja. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe;

(i) Hostanje game servera također nije dozvoljeno zbog potencijalnih problema sa DDoS napadima te licenciranjem istih.

5.1. Uklanjanje sadržaja

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala ponuđenog i dostupnog putem weba, elektroničke pošte ili ostalih Internet usluga.

Sysbee ne procjenjuje, ne utvrđuje, niti je dužan procjenjivati niti utvrđivati zakonitost, kvalitetu, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik stavlja na raspolaganje putem internetskih servisa. Sysbee se potpuno ograđuje od Sadržaja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava) bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.

Sysbee također zadržava pravo na uklanjanje Sadržaja koji se kosi s Pravilima prihvatljivosti korištenja iz članka 5. ovih Uvjeta Korištenja. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Pružatelja.

U slučaju da treća strana ustanovi da je došlo do kršenja Zakona o autorskom pravu ili srodnih prava (NN167/03, NN79/07), Pružatelj će treću stranu uputiti na Korisnika. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik izjavljuje da je svjestan obveza i ograničenja usmjerenih na zaštitu autorskih i drugih srodnih prava.

6. Prava i obveze Korisnika i Pružatelja

6.1. Obveza održavanja točnosti kontakt podataka

Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.

Odgovornost korisnika je osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Pružatelja.

Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem svojih korisničkih stranica ili može kontaktirati tehničku podršku Pružatelja putem e-maila. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste, može dovesti do prekida Usluge i ovog Ugovora bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

6.2. Obveza pravodobnog plaćanja

Pružatelj će Korisniku, prije isteka Usluge, slati obavijesti o isteku Usluge kao i ponudu za produženje Usluge putem elektronske pošte. Obavijesti o isteku Usluge šalju se u dva navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produženje Usluga s vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge s vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbe. Korisnik može zatražiti promjenu obračunskog razdoblja za Usluge s vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pružatelju.

U slučaju avansnog plaćanja usluga, Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana. Klijenti koji retrogradno plaćaju usluge, dužni su podmiriti račun za isporučene usluge prema unaprijed ugovorom definiranim rokovima plaćanja. 

U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produljenje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

6.3. Obveza održavanja tajnosti podataka

Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog korištenja pristupnih podataka (poput korisničkog imena i lozinke) koje je dobio od Pružatelja Usluga.

Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onih osoba koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridržavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

6.4. Sigurnosne kopije i gubitak podataka

Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Backup servis Pružatelja radi sigurnosne kopije podataka Korisnika, no Pružatelj nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar sadržaja korisnika. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke i raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pružatelju.

U slučaju da je račun Korisnika otkazan ili nije produžen, njegov će sadržaj u obliku backup arhive biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog računa. Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružatelj također ne može dati nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.

Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja sadržaja Korisnika ukoliko je taj sadržaj dostupan javno putem interneta.

6.5. Pristup korisničkoj podršci

Korisnik prima na znanje da je za ispravno korištenje Usluga potrebna određena razina znanja vezana uz elektroničke uređaje, računala, softver, korištenje interneta, mrežne protokole i sl., te da Pružatelj ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju vezano za isto. Korisnik će probleme s korištenjem Usluge koji nisu povezani s poteškoćama u uobičajenom radu poslužitelja, mrežnih servisa ili drugih dijelova infrastrukture Pružatelja, pokušati ukloniti samostalno ili uz pomoć treće strane.

Pružatelj će Korisniku pružati korisničku podršku putem elektroničke komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružatelja.

Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, Pružatelj će Korisnika upozoriti na isto, a u slučaju da Korisnik nastavi s takvim ponašanjem, Pružatelj može jednostrano i bez povrata uplaćenih sredstava raskinuti Ugovor.

6.6. Vlasništvo nad Uslugom

Vlasnikom Usluge smatra se osoba s kojom je Pružatelj Usluge inicijalno dogovorio narudžbu i aktivaciju Usluge. Zahtjevi za novom lozinkom i pristupom control panelu, promjenama na hosting paketu, promjenama na ponudi i bilo kakve druge promjene na Usluzi mogu biti odobreni isključivo na upit s e-mail adrese vlasnika.

Ukoliko vlasnik želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama (tehnički ili webmaster kontakt), isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila s e-mail adrese vlasnika ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Alternativno, vlasnik usluge se može ulogirati u Korisničke stranice i definirati tehnički kontakt u Korisničkom profilu.

Ukoliko vlasnik želi prebaciti vlasništvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila s e-mail adrese vlasnika ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i slično dužan je riješiti sam Vlasnik Usluge.

Osoba ili tvrtka za koju se izdaju narudžbe, ponude i obrasci obnove nije vlasnik usluga, osim u slučaju da je ista osoba / tvrtka navedena kao vlasnik usluga.

6.7. Održavanje infrastrukture

Kako bi Pružatelj mogao osigurati najbolju moguću razinu usluge Korisnicima, Pružatelj usluge će održavati redovne radove na infrastrukturi. Kada god je to moguće, svi radovi na infrastrukturi (održavanje hardverskih i softverskih komponenti) odvijat će se u unaprijed najavljenom vremenu.

6.7.1. Planirano održavanje

Planirani radovi na infrastrukturi odvijat će se u unaprijed najavljenom terminu, u periodu unaprijed dogovorenom s Korisnikom, pritom pazeći da radovi nemaju negativan utjecaj na rad Usluge i da su u skladu s tehničkim mogućnostima.

U slučaju planiranih radova na infrastrukturi za koje se očekuje nedostupnost usluge u dužem periodu, Pružatelj će pravovremeno obavijestiti Korisnika.

6.7.2. Neplanirano održavanje

Neplanirano održavanje označava radove na infrastrukturi koji su nastali kao rezultat analize rada sustava, problema u radu sustava, i sl.,  a moraju se odraditi u najkraćem mogućem roku kako bi se osigurala stabilnost infrastrukture.

U slučaju neplaniranih radova na infrastrukturi, Pružatelj usluge će radove pokušati odraditi u periodu niske posjećenosti Usluge. Ukoliko to bude moguće, neplanirane radove će Pružatelj usluge prethodno najaviti.

7. Dijeljeni ("shared") hosting

Pružatelj prodaje, između ostalog, tehnologiju dijeljenog hostinga. Zbog prirode dijeljenog hostinga, kao pojedinačnog korisnika zajedničkog okruženja, te mogućnosti štetnog utjecaja na druge korisnike, Pružatelj zadržava pravo, u bilo kojem trenutku, pratiti podatke Korisnika i poduzimati mjere za sprječavanje oštećenja poslužitelja, mreže ili drugih korisnika. Mjere mogu uključivati obustavljanje i modificiranje web stranica, blokiranje pristupa, preusmjeravanje domena ili IP adresa i sl. Ovo se odnosi samo na korisnike usluge dijeljenog hostinga, a ne na korisnike drugih vrsta usluga koje nudi Pružatelj.

Korisnici koji imaju zakupljenu Uslugu dijeljenog web hostinga ne mogu preprodavati web hosting trećim stranama kao preprodavači.

7.1. Resursi shared hosting paketa

Korisnik je upoznat da se na istom dijeljenom hosting serveru nalazi više dijeljenih hosting paketa i da svi dijele zajedničke resurse tog servera. Pružatelj zadržava pravo nametanja ograničenja na korištenje resursa zbog boljeg ukupnog korisničkog iskustva. Korisnik se slaže s ovim ograničenjima i dužan ih se pridržavati. Jedan hosting paket može sadržavati više domena i povezanih web stranica. Ukoliko je u paketu postavljeno više domena, tada sve domene dijele ukupno ograničenje hosting paketa.

U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga prekorači ograničenje, Korisnik će o istom biti obaviješten od strane podrške ili direktno od strane sustava. Korisnik je u tom slučaju obavezan reagirati na obavijest i vratiti se u ograničenje zakupljenog hosting paketa. Ukoliko Korisnik zanemari obavijest i u roku od dva tjedna od primitka obavijesti ne vrati svoju potrošnju u granice zakupljenog paketa, Pružatelj zadržava pravo da Uslugu privremeno onemogući. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog prekoračenja limita Usluge.

8. Registracija domena

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvaća pravila registra za određenu vršnu domenu te se obavezuje biti u potpunosti u skladu s njima.

Korisnik razumije da davanje naloga za registraciju, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će Pružatelj moći dovršiti proces. Korisnik je suglasan da kada je narudžbu moguće samo djelomično ispuniti, Ugovor se sklapa samo za uspješno obavljene Usluge (npr. od 5 narudžbi za registraciju domene, samo su 3 uspješno registrirane tada će se smatrati da je Ugovor sklopljen za tri uspješno registrirane domene).

Ukoliko naručene domene koje je Korisnik naručio i platio, a u međuvremenu su zauzete od treće strane, Pružatelj će o tome obavijestiti Korisnika i ponuditi mu na odabir ili registraciju druge slobodne domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost ako je naručena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u periodu između narudžbe i uplate i u slučaju grešaka sa API konekcijom, registri domena provjeravaju da li je naručena domena slobodna.

Naziv domene se ne može mijenjati nakon plaćanja i registracije.

8.1. Premium domene

Premium domene su domene koje registar domena rezervira unaprijed kao domene veće (nabavne) vrijednosti. Te se domene pojavljuju kao slobodne domene ali njihovu točnu godišnju naknadu nije moguće znati unaprijed prilikom provjere u procesu narudžbe. Ukoliko Korisnik naruči i uplati Pružatelju “premium” domenu koja je slobodna u registru, ali nema standardnu nabavnu cijenu kao ostale domene u tom TLD-u, nego se radi o domeni veće nabavne vrijednosti od standardne cijene (tzv. “premium” cijena), Pružatelj će o tome obavijestiti Korisnika i ponuditi mu na odabir ili registraciju druge domene standardne cijene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za situaciju u kojoj se prilikom registracije domene ispostavi da je uplaćena domena zapravo “premium” domena.

Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt podatka Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra.

Pružatelj zadržava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmjeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene između registrara. Pružatelj je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prijenosa domene završi. Ukoliko Pružatelj propusti pravodobno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavijestiti Pružatelja te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.

U periodu između registracije domene i objavljivanja sadržaja na domeni, Pružatelj usluga može na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane Pružatelja usluga ne smije biti na štetu Korisnika.

Pružatelj usluga mora ukloniti objavljeni sadržaj na domeni odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. Pružatelj usluga, također ima pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili usluge hostinga za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od Pružatelja usluga.

8.2. Žig (zaštitni znak)

Ukoliko naručena domena sadrži žig na koju treća osoba polaže pravo, Pružatelj zadržava pravo prije registracije od korisnika zatražiti potvrdu o pravu korištenja žiga odnosno dokaz o registraciji žiga i zaštiti žiga za plaćenu domenu. Ukoliko Korisnik tj. platitelj nema pravo korištenja žiga, registraciju žiga ili ne može dokazati zaštitu žiga, Pružatelj će odbiti registraciju domene i Korisniku ponuditi izbor ili registraciju druge domene bez sadržanog žiga ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.

Ako Pružatelj u ime Korisnika registrira domenu koja sadrži žig treće osobe na koji Korisnik nema pravo korištenja, Korisnik sam snosi odgovornost za štetu prema trećoj strani, a Pružatelj zadržava pravo potraživanja naknade od Korisnika u slučaju suodgovornosti.

8.3. ICANN, akreditirani registrari i registri domena

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN i registri domena koje su sukladne s Općom uredbom o zaštiti podataka.

ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i povjerljive kontakt podatke za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar (ili provider registrara) će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt podatke, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge. 

Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik također prihvaća prava i obveze koja propisuju ICANN akreditirani registrari i registri domena koje Pružatelj koristi kao svoje poslovne partnere, koji zahtijevaju dostavu podataka Korisnika, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge.

Korisnik može pročitati uvjete korištenja registara i registrara ovdje:

Proces potvrde i promjene kontakt informacija zahtijeva od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga.

Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar može suspendirati domenu unutar 15 dana.

Pružatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pružatelj također nije odgovoran za isporuke poruka e-maila Korisniku.

8.4. Period zakupa domena

Domene se registriraju na određeni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili više te imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domena može biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vršne domene propisuje.

Korisnik je dužan uplatiti Pružatelju ponudu za produljenje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, Pružatelj nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi, te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika.

Obavijest i upute za produženje usluge biti će poslane e-mailom na Korisničku e-mail adresu minimalno 7 dana prije isteka domene. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.

Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog njegove uplate usluge nakon datuma isteka domene, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene.

9. Cijene i uvjeti plaćanja

Cijene Usluga definirane su ponudom (ili proformom) koju Pružatelj šalje korisniku i Ugovorom, u slučaju sklapanja ugovora s Korisnikom, a koji za Korisnika postaju obvezujući u trenutku prihvaćanja ponude ili potpisivanjem Ugovora s Pružateljem.

Ostale uvjete plaćanja možete vidjeti na Uvjeti plaćanja.

10. Reklamacije

Korisnik je dužan pravodobno prijaviti, a Pružatelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika.

U slučaju zlouporabe kršenja Pravila korištenja, Pružatelj zadržava pravo trenutnog uskraćivanja usluge te jednostranog raskida ugovora, bez daljnjih objašnjenja i bez povrata uplaćenih sredstava.

Pružatelj ima pravo odbiti reklamaciju ukoliko se ne radi o propustu od strane Pružatelja. Primjerice, ukoliko Korisnik je zabunom naručio uslugu, a Pružatelj je uredno ispostavio uslugu Korisniku, Pružatelj nije dužan napraviti povrat uplaćenih sredstava.

10.1. Domene

Korisnik može zatražiti povrat sredstava za .hr i com.hr domene unutar 10 dana od registracije, transfera ili produženja domene. Za .com domene (.com, .net, .org, .biz, .info), Korisnik može zatražiti povrat uplaćenih sredstava unutar 4 dana, isključivo za registracije novih domena.

Korisnik mora na vrijeme kontaktirati Pružatelja kako bi Pružatelj mogao procesirati povrat sredstava pravovremeno i prije isteka rokova navedenih iznad.

Za ostale domene u ponudi Pružatelj ne radi povrat uplaćenih sredstava.

11. Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Ugovora

U slučaju Korisničke želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će prije isteka Usluge obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila ili ticketa s vlastite e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja. 

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge ukoliko Korisnik ne obnovi uslugu. Navedeno se neće smatrati otkazivanjem Usluge. Usluga se smatra otkazanom isključivo ukoliko Korisnik pismeno potvrdi otkazivanje Usluge, u suprotnom se samo radi o “suspenziji” Usluge. Usluga mora biti u potpunosti podmirena prije no što može biti otkazana.

U slučaju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pružatelj nije dužan vratiti već uplaćena sredstva.

12. Odricanje od odgovornosti

Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, materijalni gubitak ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, odgovornost Pružatelja za štetu nastalu njegovom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovornost Korisnika na naknadu običnih šteta i koristi, te pravičnu naknadu nematerijalne štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja.

13. Politika privatnosti

Pružatelj može, bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisnika, otkriti bilo koju informaciju o Korisniku nadležnim tijelima, na način propisan zakonodavstvom.

Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pružatelj na svojim web stranicama.

13.1. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi  podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

14. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH, Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

  • Na adresu Pružatelja System Bee d.o.o., Marianijeva 11, HR-52100 Pula;
  • Na e-mail adresu info@sysbee.net;
  • U poslovnim prostorijama Pružatelja, u kojem slučaju će Pružatelj bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

15. Sporovi

Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Pazinu odnosno Općinski sud u Pazinu, ovisno o prirodi spora.

16. Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovi opći Uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pružatelja.

Sysbee zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.

U slučaju izmjena i dopuna Uvjeta isključivo u korist Korisnika, primijenit će se na postojeće Korisnike danom objave tih izmjena. U slučaju izmjena Općih uvjeta koje su za Korisnika nepovoljne u odnosu na ugovorene Uvjete, Korisnik može otkazati ugovor, bez naknade. U protivnom smatrat će se da je Korisnik suglasan s izmjenama.


For the English version of these Terms, please click here.

Pravni dokumenti: